Disclaimer

Dit zijn de algemene voorwaarden van WPjournalist. Deze algemene voorwaarden kunnen met enige regelmaat worden aangepast aan de actualiteit. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van WPjournalist, die de website bezoeken, die berichten lezen en achterlaten.

INHOUD VAN DE WEBSITE

WPjournalist heeft deze site met grote zorg samengesteld. Voor alle informatie op de site met betrekking tot teksten, berichten, reacties en foto’s afkomstig van derden zijn deze zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de info. Voor de inhoud van de geplaatste berichten, reacties en foto’s draagt WPjournalist geen enkele verantwoordelijkheid.
Bij doorkliks naar andere websites, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, valt de gebruiker onder de privacyregels van die betreffende site. WPjournalist heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. WPjournalist kan niet garanderen dan teksten en reacties juist en accuraat zijn.

WPjournalist is niet verplicht om back-ups bij te houden van de informatie die de Gebruiker op de website plaatst. Deze site fungeert niet als opslagruimte voor foto’s en teksten van derden. WPjournalist probeer wel de systemen te beveiligen tegen verlies van data en tegen onrechtmatig gebruik. Door aanmelden en gebruik van de website van WPjournalist accepteert de gebruiker de meest recente voorwaarden die op de website beschikbaar zijn. WPjournalist heeft altijd het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

GEDRAGSCODE GEBRUIKERS

Gebruiker mag andere gebruikers niet hinderen en beperken in het gebruik van de diensten die WPjournalist aanbiedt. Gebruiker mag geen bedreigende, beledigende, rascistische, lasterlijke, obscene en pornografische informatie plaatsen, inclusief informatie die leidt tot of aanleiding geeft tot misdrijven of overtreding van de plaatselijk geldende wetten.
De gebruiker mag geen informatie of ander materiaal op de website plaatsen (teksten, foto’s) die inbreuk doet op rechten van anderen, inclusief inbreuk doet op privacy of het intellectuele eigendom zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal. WPjournalist bepaalt welke informatie in strijd is met bovenstaande gedragscode en kan besluiten om teksten en/of foto’s te verwijderen. WPjournalist behoudt zich het recht om gebruikers uit te sluiten van elk verder gebruik van de website als de gebruiker op enige wijze handelt in strijd met de algemene voorwaarden.

PRODUCTEN & DIENSTEN

Op Reis om de Wereld verschijnen regelmatig artikels waarin producten of diensten worden genoemd.

Reis om de Wereld garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Reis om de Wereld behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

AFFILIATES

Reis om de Wereld maakt gebruik van affiliate links. Wanneer een lezer via de desbetreffende link een product koopt kan krijgt Reis om de Wereld daar een bepaald percentage van.

Het maakt voor de aankoop van de gebruiker qua prijs geen verschil, je betaalt zelf niet meer wanneer je via de affiliate links van Reis om de Wereld koopt of bestelt.

COPYRIGHT

Het auteursrecht op de gepubliceerde artikelen op WPjournalist waarbij een naam staan vermeld, berust bij auteur zelf. De intellectuele eigendomsrechten van deze site, waaronder de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, uitgezonderd informatie (texten en beeldmateriaal) aangebracht door de gebruiker, berusten bij WPjournalist. Het is niet toegestaan om teksten op de website te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden.
WPjournalist maakt gebruik van foto’s van verschillende stockfoto bureaus, zoals Istockphoto.com en Dreamstime.com. Het is niet toegestaan deze foto’s zonder toestemming over te nemen, te verveelvuldigen en op andere websites te plaatsen.

Het linken naar artikelen op de site van WPjournalist is wel mogelijk. U mag altijd een link maken en is niet aan een voorwaarde gebonden.

WPjournalist maakt gebruik van gastschrijvers en columnisten die artikelen plaatsen op de website. Zij behouden hun auteursrecht, maar verlenen door hun inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van WPjournalist en het op te slaan in elektronische databanken en andere bestanden.

WPjournalist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving in al haar verschijningsvormen.

AANSPRAKELIJKHEID

WPjournalist sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Als en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. WPjournalist zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door WPjournalist aangepast worden.

Nog vragen? Neem bij twijfel contact met ons op via Contact